علی میرزایی یزدی
  کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار
هرکجا هستم باشم، آسمان مال من است !
648  93  39  0902
648  93  39  0912
info[at]ali103.com
   
سوابق تحصیلی :  
دیپلم : ریاضی و فیزیک
  دبیرستان چمران - تربت حیدریه
   
کاردانی : نرم افزار کامپیوتر
  دانشگاه صنایع و معادن - بیرجند
   
کارشناسی : نرم افزار کامپیوتر
  دانشگاه غیرانتفاعی امام سجاد (ع) - مشهد
   
کارشناسی ارشد : نرم افزار کامپیوتر
  دانشگاه پیام نور واحد تهران - ری
   
دانش و مهارت :  
PHP & Ajax
Mysql
Jquery
JavaSctipt
Photoshop
Dreamweaver
Frontpage
Delphi
SqlServer